Nieuws

Je eerste huis kopen: wat komt daar allemaal bij kijken?

Je eerste huis kopen is een geweldige ervaring, maar tegelijkertijd ook best spannend. Niet alleen omdat het om een groot bedrag gaat, maar ook omdat er veel bij komt kijken. In dit artikel vind je de belangrijkste aandachtspunten. De zoektocht naar een eigen huis begint vaak met de vraag hoeveel hypotheek je kunt krijgen. Deze vraag kun je beter aan mij stellen dan aan een eenvoudige rekentool op het internet. Ik kijk verder dan alleen je inkomen en weet precies welke mogelijkheden er zijn. Ik kan je daarnaast veel nuttige informatie geven. Maak gerust een afspraak voor een – gratis – oriënterend gesprek. Daarna weet je wat je te besteden hebt en kun je veel gerichter op zoek naar jouw eerste huis.   Hypotheekadvies Heb je jouw droomhuis gevonden? Dan is het hoog tijd om een nieuwe afspraak met me te maken. ik help je bij het kiezen van de hypotheek die het beste bij je past en vraag deze voor je aan. Verder verzamelen we samen alle documenten die nodig zijn. Maar ook andere onderwerpen komen aan bod, zoals energiebesparende voorzieningen, de verzekering van je huis en je toekomstige financiën. Koopcontract Als jij en de verkoper het eens zijn over de prijs en de voorwaarden, moeten jullie een koopcontract tekenen. Meestal stelt de verkopende makelaar dit op. In het contract kunnen ontbindende voorwaarden staan. Bijvoorbeeld het voorbehoud van financiering of een bouwkundige keuring. In dat geval kun je het contract laten ontbinden als jij de hypotheek niet rond krijgt of als er bij de keuring bouwkundige gebreken aan het licht komen. Ook de verkoper moet akkoord zijn met de ontbindende voorwaarden en dat is lang niet altijd het geval. Zonder ontbindende voorwaarden loop jij als koper een risico: mocht je om wat voor reden het huis toch niet kopen, dan moet je een boete betalen. Meestal is die 10% van de overeengekomen verkoopprijs. Bouwkundige keuring Om te weten of je toekomstige woning in goede staat is, laat je een bouwkundige keuring uitvoeren. Dit kan in principe al voordat je het koopcontract tekent, maar dan moet de verkopende partij dit ook willen. Zo'n keuring is soms verplicht, bijvoorbeeld als de hypotheekverstrekker erom vraagt. Hypotheek aanvragen Voordat de bank een hypotheek verleent, moet je een taxatierapport van je nieuwe huis hebben. Dit kun je het beste laten opstellen door een erkende taxateur. Het rapport stuur je naar mij, waarna ik de hypotheek voor je kan aanvragen. Eindinspectie Dan komt eindelijk de grote dag waarop je officieel eigenaar wordt van jouw eerste huis: de sleuteloverdracht bij de notaris. Voor het zover is, doe je samen met de makelaar – en vaak ook de verkoper – de eindinspectie. Daarbij kijk je of alles in het huis er uitziet zoals beschreven in het koopcontract. Dit is ook het moment om de meterstanden te noteren. Naar de notaris Aansluitend gaan jullie naar de notaris om de hypotheekakte en de leveringsakte te tekenen. Als alle handtekeningen zijn gezet, is het huis van jou en krijg je de sleutels. De notaris verzorgt de eindafrekening en stuurt de hypotheekgegevens naar het Kadaster. Niet vergeten! Vergeet niet om door te geven dat je gaat verhuizen. Niet alleen aan familie en vrienden, maar ook – of vooral – aan instanties zoals de gemeente en je bank, et cetera. Vergeet ook de huisarts niet. Verder moet je natuurlijk bijtijds een energiecontract afsluiten, anders zit je zonder stroom en gas. En zorg ervoor dat je contracten en abonnementen op je oude woning tijdig opzegt. Kosten Naast de koopprijs van je huis moet je andere kosten maken. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor het hypotheekadvies, de taxatie, de notaris en het eventuele bouwkundige onderzoek. Eén voordeel: een deel van die kosten mag je aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting.  Meer weten Heb je nog vragen die we in dit artikel niet hebben beantwoord? Ik help je graag de antwoorden te vinden! Als Erkend Financieel Adviseur, ook bekend als Erkend Hypotheekadviseur, help ik je graag bij het kopen van jouw eerste huis!  

Wat je moet weten over de onderzoekskosten van daken door waterschade

Overstroomde dakgoten, verschoven dakpannen en opgewaaid bitumen. Het extreme weer komt steeds vaker voor in Nederland. De vragen rondom onderzoekskosten van daken zijn hierdoor toegenomen. Terecht, want het is een kostenpost die voor de klant vaak niet financieel uitkomt en aardig kan oplopen. Worden de onderzoekskosten van daken vergoed? Het antwoord op deze vraag is vrijwel in alle gevallen NEE. Het herstel van daken en het daarmee samenhangende onderzoek naar de lekkage is een risico wat een verzekeraar niet wil dekken, tenzij het gaat om stormschade. Dit komt omdat het wijst in de richting van onderhoud, wat hoort bij de positie van de huizenbezitter. Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar de lekkage van muren, zowel doorslag of voegwerk en andere onderhoud gerelateerde oorzaken. Welke onderzoekskosten zijn wel te verhalen op de woonhuisverzekering? Het onderzoek naar een lekkage bij de waterleiding is vaak wel als aanvullende dekking ingesloten. Hieronder valt ook het verbouwingswerk om de leiding te kunnen herstellen. Als voorwaarde vanuit de verzekeraar, moet er schade zijn aangericht aan het woonhuis door het uitstromende water. De kosten moeten daarnaast redelijk en rechtvaardig zijn. Let op: Voorwaarden en dekking verschillen per polis Gebruik je dit artikel als handvat bij algemene vragen over het verhalen van onderzoekskosten bij waterschade? We raden je dan aan om de voorwaarden per polis goed door te nemen / te vergelijken.   

De belangrijkste antwoorden bij vragen over wateroverlast

Wat is de hoofdregel bij overstroming vanuit grote rivieren, IJsselmeer en zee? De zogenaamde primaire waterkeringen beschermen ons land tegen buitenwater uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. De hoofdregel is dat waterschade, als gevolg van overstroming van deze primaire waterkeringen, vrijwel altijd uitgesloten is op de standaard gebouwen-, woonhuis-, inventaris-, goederen- en inboedelverzekeringen.   Wat is hoofdregel bij overstroming vanuit kanalen en kleine rivieren? De niet primaire (regionale of secundaire) waterkeringen beschermen ons land tegen binnenwater uit de meren, kleine rivieren en kanalen. Als deze waterkeringen door heftige plaatselijke regenval overstromen, dan bieden de meeste woonhuis- en inboedelverzekeraars wel dekking voor de aan het woonhuis en/of de inboedel ontstane waterschade voor zover er géén uitsluiting van toepassing is zoals bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of een constructiefout. Onder heftige plaatselijke regenval wordt verstaan neerslag van ten minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan. Op de zakelijke bedrijfsgebouwen-, inventaris- en goederenverzekeringen is er voor de waterschade, als gevolg van overstroming van de niet primaire waterkeringen, meestal géén dekking.   Wat is de hoofdregel voor dekking van neerslagwaterschade op de gebouwen- en inboedel-, inventaris- en goederenverzekeringen? Op de uitgebreide gevarendekking van deze verzekeringen is meestal gedekt het plotseling onvoorzien binnendringen van neerslagwater in het gebouw, anders dan via openstaande ramen en deuren of als gevolg van andere specifiek uitgesloten oorzaken constructie[1]montagefouten, achterstallig onderhoud, niet nakomen van de schadebeperkingsplicht, stijgend grondwater, en dergelijke. Reparatie van de kapotte daken en dakgoten, waardoor de wateroverlast is ontstaan, is meestal ook uitgesloten. Veel verzekeraars nemen in de voorwaarden van de particuliere verzekeringen de advies neerslagclausule van het Verbond op; in zakelijke verzekeringen veel minder vaak. De dekking op zakelijke verzekeringen verschilt sterk zowel per verzekeraar als per te verzekeren soort bedrijf.   Als de neerslagclausule is opgenomen, is er dekking voor de in het antwoord op de vorige vraag genoemde ‘heftige plaatselijk regenval’, waarbij in de clausule onderscheid wordt gemaakt tussen dekking voor: - De directe neerslagschade: neerslag die op of tegen de woning of het gebouw is gevallen, maar ook neerslag die via de straat de woning of het gebouw is binnengedrongen; - De indirecte neerslagschade: overstromen van niet primaire waterkeringen, zoals overgelopen sloten, kanalen, grachten, kleine rivieren, als gevolg van heftige plaatselijke neerslag. Overstroming van de primaire waterkeringen is vrijwel altijd uitgesloten. Ook uitgesloten blijft altijd als het water via openstaande ramen en deuren, als gevolg van constructie- montage fouten, nalatig onderhoud, stijgend grondwater en dergelijke, is binnengedrongen.   Kan een verhuurder of een VvE aansprakelijk zijn voor de door een huurder of een eigenaar van een appartement geleden waterschade als gevolg van wateroverlast door neerslag? Dat kan alleen als bewezen kan worden dat de verhuurder of de VvE op grond van de bepalingen in het aansprakelijkheidsrecht ook daadwerkelijk aansprakelijk zijn. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als een gebouw een lekkende dakgoot of dak heeft waardoor de wateroverlast is ontstaan. Dan kan de bezitter (de VvE of de verhuurder) aansprakelijk zijn op grond van art. 6:174 BW en misschien ook op grond van art. 6:162 BW, omdat er sprake is van een onrechtmatige daad om het pand niet goed te onderhouden en dat daardoor iemand anders schade lijdt. Of misschien ook op grond van art. 6:74 BW omdat de verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nagekomen zijn (een toerekenbare tekortkoming of wanprestatie). Voor de bestuurders van de VvE zou sprake van onbehoorlijk bestuur, dus bestuurdersaansprakelijkheid, aan de orde kunnen zijn als zij hun taken niet behoorlijk vervuld hebben.   Kunnen ook andere partijen, zoals bijvoorbeeld degene die het pand getekend of gebouwd heeft, of de gemeente, de provincie of het waterschap, aansprakelijk zijn? Ook voor de aansprakelijkheid van andere partijen geldt dat de aansprakelijkheid, op grond van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, door de schadelijdende en eisende partij bewezen moet worden. Dat kan als bijvoorbeeld aangetoond kan worden, dat er sprake is van wateroverlast als gevolg van het feit dat:   - Het gebouw op een plek is gebouwd waar de wateroverlast die zich voordeed te voorzien was, en de gemeente of provincie een bouwvergunning heeft afgegeven zonder daarop te wijzen; - Het Waterschap een dijk langs het kanaal niet goed heeft onderhouden, waardoor de dijk als gevolg van de regenval doorgebroken is; - De constructeur een fout heeft gemaakt bij de berekening van de constructie van het dak, waardoor het dak ingestort is; - De aannemer bij de bouw verkeerde materialen gebruikt heeft en het pand niet tegen de neerslag bestand was.   In augustus 2003 is bij Wilnis een dijk langs een vaart (kanaal) doorgebroken. Het waterschap is toen aansprakelijk gesteld. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad anders beslist. Wat was de kern van het arrest hoe je aansprakelijkheid moet beoordelen? Mede als gevolg van de droogte is de kade van een veendijk gaan verschuiven en is de dijk doorgebroken, waardoor enorme wateroverlast in een woonwijk is ontstaan. Het Hoogheemraadschap (waterschap) werd als bezitter van de bewuste dijk aansprakelijk gesteld op grond van art. 6:174 BW, omdat er sprake zou zijn van een gebrek van de dijk. De Rechtbank stelt dat de kade inderdaad als een gebouw moet worden gezien, maar wijst de vordering af, omdat de kade aan de eisen voldeed die men daar in de gegeven omstandigheden aan mocht stellen.   In Hoger beroep wijst het Gerechtshof de vordering wel toe, omdat het volgens het Hof gaat om schade als gevolg van een gebrek in de dijk, die op grond van art. 6:174 BW voor rekening moet komen van de bezitter van de dijk. In cassatie stelt de Hoge Raad dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de onbekendheid van het gevaar op grond van de wet voor risico van de bezitter moet komen, nu het gaat om een specifiek gevaar, dat zich heeft verwezenlijkt en naar de toenmalige stand van de wetenschap en de techniek niet bekend – en dus naar objectieve maatstaven niet kenbaar – was. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof en verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar een ander Gerechtshof. Dat Gerechtshof heeft geoordeeld dat het Hoogheemraadschap niet aansprakelijk is, omdat ze niet onder de maat van een goed waterbeheerder is gebleven, omdat uit het deskundigenonderzoek is gebleken, dat de dijk onder normale omstandigheden prima in orde was. ECLI:NL:GHDHA:2014:153.     Op welk moment is het verstandig om een contra-expert in te schakelen? Een contra-expert inschakelen kan eigenlijk op ieder moment tijdens de schadebehandeling, maar bij een grote schade is het vrijwel altijd verstandig om direct een contra-expert in te schakelen.   Zijn er bijzondere dekkingsbeperkingen voor woonboten en schade door water/overstromingen? Er is maar een beperkt aantal verzekeraars die verzekeringen voor woonboten aanbieden. De verzekering wordt alleen geaccepteerd als aan bepaalde preventie eisen is voldaan. Zoals bijvoorbeeld aanwezigheid van een waterdetectiemelder, alle openingen van de boot dienen minimaal 20 cm boven de waterlijn te liggen en/of afgedicht te worden, en soms wordt een pomp om eventueel inlopend water af te pompen verplicht gesteld. Er is géén dekking als aan deze eisen niet is voldaan. Op deze verzekering is meestal ook uitgesloten overstroming van zowel de primaire als de niet primaire waterkeringen. Er zal dus waarschijnlijk géén dekking zijn op de woonbootverzekering van de woonboot, die in Maastricht tegen de brug terecht is gekomen.

Aangifte inkomstenbelasting 2023 particulieren (geen ondernemers)

Het jaar 2023 is ten einde. Dit betekent voor veel mensen weer dat in 2024 aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2023 gedaan moet worden. Om dit proces zo efficiënt en vlekkeloos te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor het volgende. Voor alle particuliere cliënten wordt centraal uitstel aangevraagd bij de Belastingdienst zoals we dat ook voor de ondernemers doen. Dit betekent voldoende tijd om de aangiften te verzorgen. Voor de cliënten die voor 1 april 2024 aangifte doen geeft de Belastingdienst aan dat ervoor 1 juli bericht volgt. Doet men de aangifte voor 1 mei 2024 maar na 1 april 2024 probeert men dat ook maar kan ook later bericht volgen.   Als u wilt dat de aangifte over 2023 voor 1 april 2024 wordt ingediend vragen wij u alle jaaropgaven van werkgevers, uitkeringsinstanties, hypotheekverstrekkers, banken en verzekeringsmaatschappijen alsmede ziektekosten en giften over 2023 voor 1 maart 2024 aan te leveren bij ons op het mailadres inkomstenbelasting@sahai.nl Levert u na deze datum aan verzorgen wij dit voor 1 mei 2024 voor u. Als u machtigingsformulieren ontvangt van de Belastingdienst vragen wij u deze z.s.m. op het hiervoor genoemde mailadres aan te leveren gezien deze voor een bepaalde datum geactiveerd moeten worden door ons.   Gezien de economische omstandigheden en forse kostenstijgingen hebben wij als kantoor besloten de kosten voor het verzorgen van de particuliere aangifte over 2023 te verhogen met 5.50% ten opzichte van het jaar ervoor. De kosten zullen in de eerste week van april 2024 automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven middels automatische incasso.   De Beurs BV Jeroen Nijerees Directeur / Belastingadviseur 

Hypotheek 2024: wat verandert er?

De spelregels voor hypotheken veranderen in 2024 behoorlijk. Dat kan relevant zijn als je een huis wilt kopen of al een hypotheek hebt. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor je op een rij gezet. 1. Hogere hypotheek voor energiezuinig huis De maximale hypotheek hangt vanaf 2024 mede af van het energielabel van het huis dat je koopt. Hoe beter dat is, hoe meer je kunt lenen zonder extra voorwaarden. Bij woningen met energielabel C en D is dat € 5.000 extra, bij huizen met energielabel A en B € 10.000 extra. Koop je een super duurzame woning? Dan kan het extra leenbedrag oplopen tot € 50.000, als je huis een label A++++ heeft met een energieprestatiegarantie van tenminste tien jaar. 2. Ook hogere hypotheek mogelijk voor huis met 'slecht' energielabel Ook als je een woning met een 'slechter' energielabel koopt, kun je volgend jaar een extra bedrag lenen. Dat bedrag moet je dan wel besteden aan de verduurzaming van je huis. Het bedrag dat je extra kunt lenen is afhankelijk van het huidige energielabel. Voor een woning met energielabel A en B kun je € 10.000 extra lenen voor verduurzaming. Dit loopt op naar € 15.000 voor huizen met label C of D en € 20.000 voor de labels E, F en G. Heeft je woning geen energielabel dan mag je maximaal € 10.000 extra lenen voor verduurzaming. 3. Extra leenruimte voor alleenstaanden Ben je alleenstaand en heb je een inkomen van ten minste € 28.000, dan mag je volgend jaar € 16.000 extra lenen. Dit bedrag biedt alleenstaanden iets meer financiële ruimte bij het kopen van een woning. 4. Veranderingen NHG In 2024 kun je voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) maximaal € 435.000 lenen. In 2023 was dat nog € 405.000. Ga je verduurzamen dan ligt de grens volgend jaar op € 461.100. 5. Hypotheek en studieschuld  Heb je een studieschuld? Dan kun je minder lenen dan wanneer dit niet zo is. Nu kijkt de bank nog naar het feitelijke schuldbedrag en telt een percentage daarvan op bij je maandlasten. Vanaf 2024 gaat de bank uit van het werkelijke bedrag dat je maandelijks betaalt. Ondanks de gewijzigde berekening, maakt het voor de uitkomst in veel gevallen niet zo veel uit.  6. Overdrachtsbelasting Kopers onder de 35 jaar die zelf in het huis gaan wonen, zijn ook in 2024 vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het huis dat wordt gekocht, mag niet duurder zijn dan € 510.000. Dat is een flinke verhoging ten opzichte van 2023 (€ 440.000). Ben je ouder dan 35 of heb je al eerder gebruik gemaakt van de regeling? Dan betaal je 2% overdrachtsbelasting over de koopsom. Als je niet zelf in het huis gaat wonen maar het koopt om het bijvoorbeeld te verhuren, bedraagt dit percentage 10,4%. 7. Hypotheekrenteaftrek De maximale hypotheekrenteaftrek verandert in 2024 nagenoeg niet. Die stijgt van 36,93% naar 36,97%. Je hebt recht op renteaftrek als je de lening aflost met een lineaire- of annuïteitenhypotheek. Heb jij een andere hypotheekvorm maar is die lening vóór 1 januari 2013 afgesloten? Dan val je onder het overgangsrecht en mag je de betaalde rente blijven aftrekken. Maar let op, dat kan maximaal 30 jaar. Erkend Hypotheekadviseur Heb je plannen om volgend jaar een huis te kopen en wil je graag weten wat jouw budget is? Heb je andere vragen over een lopende of nieuwe hypotheek? Stel ze me gerust! Als Erkend Financieel Adviseur, ook bekend onder de naam Erkend Hypotheekadviseur, ben ik specialist op het gebied van hypotheken en andere financiële zaken. Ik adviseer je graag over de mogelijkheden die je hebt.

Energiekosten 2024 voor veel huishoudens omhoog

Ten opzichte van dit jaar verandert er in 2024 nogal wat op het gebied van energiekosten. Zo verdwijnen het prijsplafond en de energietoeslag en gaat de belasting op gas flink omhoog. Daar staat tegenover dat de belasting op stroom iets wordt verlaagd. Maar voor netbeheer ga je in 2024 juist weer meer betalen. Per saldo betekent dit alles voor veel huishoudens dat zij – op basis van de huidige energieprijzen – volgend jaar meer kwijt zijn aan gas en elektriciteit. We zetten de zaken punt voor punt voor je op een rij. Geen prijsplafond meer Het prijsplafond bepaalt dat je voor de eerste 1.200 kuub gas die je gebruikt nooit meer dan € 1,45 per kuub betaalt. Voor elektriciteit geldt een maximale prijs van € 0,40 per kilowattuur (kWh) voor de eerste 2.900 kWh. Vanaf 1 januari 2024 vervalt dit prijsplafond. Momenteel is dat geen probleem, omdat gas en elektriciteit gemiddeld minder kosten dan die € 1,45 per kuub en € 0,40 per kWh. Maar als de energieprijzen stijgen, zul je de eventuele extra kosten vanaf volgend jaar zelf moeten betalen. Energietoeslag verdwijnt Ook de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen verdwijnt in 2024. In 2022 en 2023 konden die nog voor de jaarlijkse bijdrage in aanmerking komen. Dit jaar bedroeg de bijdrage in principe € 800. Voor studenten was er een bedrag van € 400 beschikbaar. Volgend jaar moeten deze groepen het dus zonder dit extraatje doen. Ook het Tijdelijk Noodfonds Energie was gesloten. Maar onlangs hebben energieleveranciers en de Rijksoverheid aangekondigd dat zij het fonds de komende winter willen heropenen. Wat precies de voorwaarden zijn, is nog niet bekend. Voor meer informatie kijk je hier(Opens in a new window). Belasting op energie De belasting op gas gaat in 2024 omhoog. Inclusief de btw bedraagt deze volgend jaar bijna € 0,71 per kuub. Daardoor ga je per 1.000 kuub gas ruim € 100 meer 'gasbelasting' betalen. Voor elektriciteit daalt de belasting juist. Die gaat met ruim 2 cent per kWh omlaag, wat neerkomt op zo'n € 20 besparing per 1.000 kWh. Netbeheer duurder De kosten van je gas- en stroomaansluiting gaan omhoog. Afhankelijk van jouw netbeheerder kunnen de totale kosten oplopen met 5% tot 10%. Alleen al voor je aansluiting – dus zonder gas of stroom – kom je in 2024 dan uit op een bedrag tussen de € 420 en € 600 per jaar. De stijging is volgens de netbeheerders nodig omdat er in 2022 en 2023 te weinig is berekend en omdat de inkoopkosten zijn gestegen. Eind november zijn de definitieve tarieven voor volgend jaar bekend. Gemiddeld € 170 per jaar Door al die wijzigingen moet een gemiddeld huishouden rekening houden met een kostenstijging van € 170 per jaar. Dat blijkt uit berekeningen op basis van het Belastingplan en gegevens van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Stijgt de prijs van energie, dan kan dit bedrag hoger uitvallen als je een flexibel contract hebt. Daalt de prijs, dan ben je met zo'n contract juist beter af. Verduurzamen loont! De beste strategie voor nu en de toekomst is om zo weinig mogelijk energie te gebruiken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Verduurzamen loont echt, zeker met de hoge subsidies die de overheid beschikbaar stelt. Vraag het de expert Wil je daar meer over weten? Vraag het me dan gerust. Als Erkend Financieel Adviseur weet ik niet alleen alles over hypotheken en verzekeringen, maar kan ik je ook helpen met advies over het verduurzamen van je huis en voor je uitrekenen hoeveel het je kost om dat te financieren. Neem dus gerust contact met me op.

Overlijdensrisicoverzekering, uitvaartverzekering of allebei?

Een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering keren allebei uit na het overlijden van een persoon. Toch zijn er grote verschillen tussen die twee verzekeringen. Hoe noodzakelijk zijn ze? En welke moet je kiezen? Stilstaan bij je eigen overlijden of dat van je partner is voor veel mensen nog altijd een taboe. Uit recent onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders er niet of nauwelijks over praten. De kans is echter groot dat je financiële situatie door een overlijden sterk verandert. Het is verstandig om dat in kaart te brengen. Het geeft je de kans er bijtijds voor te zorgen dat er geen geldzorgen ontstaan, mocht het onverhoopte toch gebeuren. Vaste lasten en inkomen Veel vaste lasten blijven na het overlijden van een gezinslid immers hetzelfde, of jullie nou in een huurhuis wonen of een koopwoning hebben. En wist je dat ongeveer 15% van alle Nederlanders overlijdt voor de pensioendatum? Een belangrijke vraag is of de achterblijvende partner dan voldoende inkomen heeft om rond te komen. Dat kan een eigen inkomen zijn, maar bijvoorbeeld ook een partnerpensioen-uitkering uit het pensioenfonds van de ander. Overlijdensrisicoverzekering Veel stellen met een koophuis hebben bij hun hypotheek een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afgesloten op elkaars leven. Mocht één van beide overlijden, dan keert de verzekeraar een bedrag uit aan de ander. Met dat geld moet hij of zij (een deel van) de hypotheek aflossen. Dat scheelt in de vaste lasten. De levensverwachting in Nederland stijgt nog steeds. Die ligt gemiddeld al ruim boven de 80 jaar. De kans dat iemand vroeg overlijdt, bijvoorbeeld nog tijdens de looptijd van een hypotheek, is daardoor steeds kleiner geworden. En dus zijn de premies voor ORV's in de afgelopen jaren een stuk voordeliger geworden. Heb jij een ORV? Als die al even geleden is afgesloten, kan het interessant zijn om je lopende ORV eens te laten vergelijken. Misschien kun je een zelfde verzekering sluiten tegen een veel lagere premie. Losse ORV Een ORV kan trouwens ook op zichzelf staan. In dat geval mag je zelf bepalen waaraan je de uitkering besteedt. Dat hoeft dus niet per se het aflossen van je hypotheek te zijn. Een deel het geld van zo'n losse ORV kun je gebruiken voor de uitvaart. Maar vaak schatten mensen de kosten daarvan veel te laag in. Voor een uitvaart in Nederland betaal je tegenwoordig namelijk al snel tussen de € 7.000 en € 11.000. Afhankelijk van de gemeente kan dit verder oplopen als er hoge grafrechten zijn. En in de genoemde bedragen is de gedenksteen nog niet eens opgenomen. Uitvaartverzekering Een ORV is vooral bedoeld om het wegvallen van een inkomen op te vangen en loopt meestal op een bepaalde leeftijd af. Daarom is het vaak verstandig om apart te 'sparen' voor de uitvaart. Daar zijn meerdere mogelijkheden voor. De meest gebruikelijke zijn een spaarrekening of het afsluiten van een uitvaartverzekering. Die keert bij overlijden altijd uit en is er in twee vormen: de naturaverzekering en de kapitaalverzekering. Bij een naturaverzekering levert of verzorgt de verzekeraar alles wat nodig is voor de uitvaart. Vaak moet je gebruik maken van de diensten van een uitvaartondernemer die een contract heeft met de verzekeringsmaatschappij. Bij een kapitaalverzekering keert de verzekeraar een vooraf afgesproken bedrag uit. Het voordeel daarvan is dat je vrij bent in alle keuzes die met de uitvaart samenhangen. Beste oplossing Of het verstandig is om een ORV en/of een uitvaartverzekering af te sluiten, hangt onder andere af van je leeftijd, gezinssituatie en hoeveel spaargeld jullie hebben. Wil je weten wat voor jouw situatie de beste oplossing is? Neem dan contact met me op. Als Erkend Financieel Adviseur kan ik je meer inzicht in je financiën geven en je helpen bij het maken van de beste keuze.

Is je hypotheek aflossen beter dan extra sparen voor je pensioen?

Hoe minder geld je kwijt bent aan vaste lasten, hoe minder inkomen je nodig hebt. Dus lijkt het verstandig om je hypotheek af te lossen voordat je met pensioen gaat. Maar is dat altijd de beste manier om je financiële toekomst in te richten?   Door de komst van het nieuwe pensioenstelsel en de veranderingen die dat met zich meebrengt, kan het voor huizenbezitters relevant zijn om na te denken over het bijtijds aflossen van hun hypotheek. En los van de hoogte van jouw pensioeninkomen is het natuurlijk altijd prettig als je straks geen hypotheekkosten meer hebt. Overwaarde verzilveren Maar is je hypotheek volledig aflossen nou wel zo'n goed idee? Immers, je zet je geld vast in stenen, waardoor je het niet meer aan andere dingen kunt uitgeven. Gelukkig zijn er ook dan mogelijkheden. Je hoeft tegenwoordig niet per se je huis te verkopen om geld vrij te maken. Veel banken bieden namelijk producten aan waarmee je de (over)waarde van je huis kunt verzilveren. Je kunt dit doen op elk moment dat jij dat wilt. Daardoor zit je dus niet vast aan de wettelijke AOW-leeftijd of iets dergelijks.  Nadeel Een nadeel van het (bijna) helemaal aflossen van je hypotheek is dat je meer belasting moet betalen. Dat komt door de geleidelijke afschaffing van de zogenoemde ‘Wet Hillen’. Die zorgt ervoor dat je elk jaar een paar procent meer eigenwoningforfait bij je inkomen moet optellen. En dat leidt er weer toe dat je meer inkomstenbelasting moet betalen. Op deze pagina van de Belastingdienst(Opens in a new window) lees je er meer over en vind je ook een voorbeeld. Alternatieven Uiteraard kun je er ook voor kiezen om, in plaats van je hypotheek af te lossen, extra te sparen voor je pensioen. Zeker als je daar langer de tijd voor hebt, is dat een goed alternatief. Helemaal omdat je tegenwoordig meer geld opzij mag zetten op een fiscaalvriendelijke manier.  Rendement Over een langere periode heeft zo'n pensioenspaarpot – zoals bijvoorbeeld een lijfrente – meestal een hoger rendement dan het aflossen van je hypotheek. Maar als je al over een paar jaar de AOW-leeftijd bereikt, is dat rendement een stuk lager. Verder kun je geld uit je pensioenspaarpot pas opnemen op het moment dat je de pensioenleeftijd hebt bereikt. Doe je dat eerder, dan moet je een forse boete betalen aan de Belastingdienst. Meer informatie Wat de beste manier is om er tijdens je pensioen warmpjes bij te zitten, verschilt per persoon en situatie. Heb je daar vragen over of kun je wel wat hulp gebruiken om het uit te rekenen? Neem dan gerust contact met me op. Als Erkend Financieel Adviseur kan ik je meer inzicht geven in je financiële (pensioen)situatie, zodat jij voor nu en straks de beste keuzes kunt maken.

Scheiden: wie gaat waar wonen?

Na de kinderen is het eigen huis meestal het belangrijkste onderwerp tijdens een scheiding. Logisch, het gaat immers om zowel een dak boven je hoofd als een waardevol bezit.   Meer dan de helft van de stellen met een eigen huis ervaart hierdoor tijdens de scheiding veel stress. Dat blijkt uit De Nationale Echtscheidingsmonitor 2023. Wie blijft? De grote vraag is immers: wie blijft er in het huis wonen? Volgens de wet heeft de eigenaar van het huis de meeste rechten. Maar vaak is het huis eigendom van allebei de partners. In dat geval moeten die er samen uitkomen wat ze doen. Daarbij zijn er drie scenario's: Een van de partners neemt de woning helemaal over. De woning blijft van allebei. De woning wordt verkocht en beide partners zoeken een nieuw onderkomen. Huis overnemen In de praktijk is de eerste optie de meest voorkomende variant: één van de ex-partners wordt 100% eigenaar van de woning. Dat betekent dat die de ander moet uitkopen. De bank moet daar wel aan willen meewerken en zal ook toetsen of het financieel verantwoord is om de hypotheek over te schrijven. Het inkomen van diegene die in het huis blijft wonen – al dan niet aangevuld met alimentatie – is daarbij een belangrijke graadmeter.  Is er overwaarde? Dan wordt die verdeeld over de partners, naar de verhouding waarin zij eigenaar zijn van de woning. Datzelfde geldt als het huis minder waard is dan de hypotheek en er dus bij verkoop sprake is van een restschuld. Die schuld zullen de partners samen moeten inlossen. Onverdeeld laten Je kunt er voor kiezen om de woning in gezamenlijk eigendom te houden. Juridisch heet dat 'onverdeeld laten'. In dat geval stelt een notaris meestal een boedelverdeling op, waarin de waarde van het huis is opgenomen. In die akte staan ook de afspraken over de verdeling van de opbrengst als het huis later wordt verkocht. Het huis onverdeeld laten kan voordelen hebben, maar ook nadelen. Want als één van beide het huis op een gegeven moment wil verkopen, heeft die toestemming van de ander nodig. Huis verkopen Als je besluit het huis te verkopen, is het verstandig om de afspraken hierover in het scheidingsconvenant op te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoe de winst of eventuele restschuld wordt verdeeld. Leg ook de fiscale aspecten goed vast, om onverwachte belastingaanslagen te voorkomen!  Overwaarde Koop je weer een huis ná de scheiding? Houd er dan rekening mee dat je de overwaarde van het oude huis in principe in je nieuwe woning moet stoppen. Doe je dat niet, dan mag je niet alle hypotheekrente aftrekken. Meer informatie Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Als Erkend Financieel Adviseur, ook bekend als Erkend Hypotheekadviseur, ben ik expert op het gebied van hypotheken en alles wat daarmee te maken heeft. Verder beschik ik over een breed netwerk van andere professionals, waaronder mediators, echtscheidingscoaches en notarissen. Maak gerust eens een vrijblijvende afspraak om te kijken hoe ik je kan helpen.

Hypotheek na je 57e vaak een stuk lager

Regeren is vooruitzien. Dat geldt zeker als je in de vijftig bent en nog plannen hebt om een huis te kopen of je hypotheek om een andere reden te veranderen of over te sluiten. Hoe dat zit, leggen we je graag uit.   Omdat een hypotheek over het algemeen voor een periode van dertig jaar wordt afgesloten, houden banken rekening met jouw toekomstige financiën. Je 57e verjaardag is daarbij een belangrijk moment. Waarom? Omdat je dan ongeveer tien jaar van je AOW-leeftijd af zit. Inkomen omlaag Als je op je 67e stopt met werken en dus ‘met pensioen’ gaat, daalt meestal je bruto inkomen. Zeker als je geen of weinig pensioen hebt opgebouwd, is die kans groot. Daar staat tegenover dat je vanaf je AOW-leeftijd veel minder belasting betaalt (over de eerste € 38.000 aan inkomen). Netto is het verschil in inkomen dus kleiner. Toch is die daling van inkomen voor banken een reden om jouw hypotheekaanvraag anders te beoordelen dan wanneer je jonger bent. Voor de berekening kijken ze uiteraard naar je salaris van de komende tien jaar, maar ook naar het inkomen in de twintig jaar daarna. Omdat dit meestal lager is, bestaat de kans dat je minder kunt lenen voor je woning. Overwaarde gebruiken Voor veel mensen blijven er gelukkig voldoende mogelijkheden en alternatieven. Bijvoorbeeld omdat ze overwaarde hebben op hun huidige woning. Dat wil zeggen: hun woning is (veel) meer waard dan er aan hypotheek uitstaat. Bij verkoop kunnen ze die overwaarde in hun nieuwe huis stoppen, waardoor de nieuwe hypotheek minder hoog hoeft te zijn.  Die overwaarde kun je trouwens ook op andere manieren inzetten. Bijvoorbeeld om je bestaande huis te verbouwen, zodat het levensloopbestendig wordt. Of door het geld te gebruiken als aanvulling op je pensioeninkomen. Banken bieden dergelijke opties aan onder verschillende namen, zoals bijvoorbeeld de verzilverhypotheek of de opeethypotheek.  Meer informatie Wil je meer weten over de mogelijkheden van je hypotheek nu en in de toekomst of heb je nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact met me op. Als Erkend Financieel Adviseur, ook bekend onder de naam Erkend Hypotheekadviseur, ben ik specialist op het gebied van hypotheken en alles wat daarmee samenhangt.

Miljoenennota 2024: alom zorgen om de koopkracht

Voorkomen dat de armoede in Nederland toeneemt. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste boodschap van de Miljoenennota 2024. Kort voor Prinsjesdag is nog twee miljard euro vrijgemaakt om dit doel te bewerkstelligen.   Ruim de helft van dat geld gaat naar het kindgebonden budget. Ook de maximale huurtoeslag gaat omhoog. De zorgtoeslag valt in 2024 juist lager uit dan dit jaar. Koopkracht Maar de koopkracht moet over de brede linie omhoog, vindt het demissionaire kabinet. Volgens de berekeningen is dat gelukt. De gemiddelde Nederlander zou er in 2024 ongeveer 1,8% op vooruit moeten gaan. Als dat uitkomt, zouden we na twee jaar weer een stijgende trend zien. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) daalde de koopkracht in 2022 namelijk met 2,7% en zal er dit jaar waarschijnlijk een daling zijn van 1,1%. Belasting De koopkrachtsteun wordt voor een deel betaald uit belastinggeld. Als je een hoger inkomen hebt, val je volgend jaar eerder in het belastingtarief van 49,5%. Verder betaal je volgend jaar iets meer belasting in de eerste schijf, 36,97% in plaats van 36,93%. Wel gaat de arbeidskorting met € 115 omhoog, als je een inkomen hebt tussen € 23.000 en € 37.000. Ook de box 3-belasting over vermogen, zoals spaargeld en beleggingen, gaat omhoog. In 2024 betaal je 34% over het 'fictieve' rendement ervan; dit was 32%. De belastingdrempel in box 3 wordt niet aangepast en blijft op € 57.000. Hypotheek Vooralsnog verandert er niets aan de regels rond hypotheekrenteaftrek. Waar je rekening mee moet houden als je een (nieuwe) hypotheek wilt sluiten, is dat de hoogte daarvan volgend jaar mede afhankelijk wordt van het energielabel van het huis. Eigenwoningforfait Als je een eigen huis hebt, moet je een deel van de waarde ervan optellen bij je belastingaangifte. Dit zogenoemde eigenwoningforfait hangt nauw samen met de WOZ-waarde van je huis. Voor de meeste mensen is die een stuk hoger geworden. Daardoor is de kans groot dat je in 2024 meer belasting moet betalen. Huren Huurders met een laag inkomen komen in 2024 in aanmerking voor extra huursubsidie. Het gaat om een bedrag van maximaal € 34 per maand. Verder moet er begin volgend jaar een wet komen die ervoor zorgt dat huren voor mensen met een middeninkomen betaalbaar blijft. Energiebelasting Dit jaar zijn de belastingen op energie enorm gestegen. Maar omdat er een prijsplafond was, heeft bijna niemand daar iets van gemerkt. Als het prijsplafond in 2024 verdwijnt, gaan de meeste huishoudens flink meer betalen voor gas en elektriciteit. Volgens berekeningen van Vereniging Eigen Huis gaat het gemiddeld om ruim € 600 per jaar meer dan in 2022. Zorgkosten Ook de verzekering voor ziektekosten wordt weer duurder. Naar verwachting stijgt de premie van de basisverzekering met zo'n € 12 per maand. De zorgtoeslag daalt in 2024 juist iets. Wel blijft het eigen risico met € 385 gelijk. Brandstof De belasting op brandstof is tijdelijk verlaagd, maar dat stopt in 2024. Volgens berekeningen wordt benzine daardoor per liter € 0,21 duurder en diesel € 0,13. Of dit doorgaat, is nog de vraag. Het lijkt er namelijk op dat de meerderheid van de Tweede Kamer tegen deze plannen is. Als kleine pleister op de wonde stijgt de onbelaste vergoeding voor zakelijke reiskosten van € 0,21 naar € 0,23. Wijzigingen Wat er wel en niet van de Miljoenennota 2024 terecht komt, moeten we afwachten. Waar er normaal gesproken na Prinsjesdag weinig of geen grote wijzigingen zijn, zou dat dit jaar wel eens anders kunnen uitpakken. De Tweede Kamer is over veel zaken behoorlijk verdeeld. Bijna alle partijen hebben al voorstellen voor aanpassingen gedaan. Die gaan van de benzineprijs tot de belasting voor de lagere - en middeninkomens en van de hoogte van het minimumloon tot de prijs van openbaar vervoer. Tijdens de Algemene Beschouwingen gaan de leden van de Tweede Kamer over al deze kwesties met het demissionaire kabinet – en elkaar – in debat. Meer informatie Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over je financiën nu en in de toekomst? Neem dan gerust even contact met me op. Als Erkend Financieel Adviseur help ik je graag verder.